Miljöbilspremie för lastbilar

Sveriges miljömål vad gäller utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med 70 procent. Detta ska uppnås senast år 2030. För att nå målen har man tagit fram en klimatpremie som betalas ut vid köp av lastbilsfordon med tonvikt på energieffektivare fordon samt ökad biodrivmedelsanvändning. Man hoppas på så sätt få fler företag, kommuner och regioner att köpa miljölastbilar.

Främja introduktion av miljölastbilar

Energimyndiheten har fått i uppdrag att betala ut en klimatpremie i form av ett statligt stöd till vissa miljöfordon. Regeringen vill främja introduktionen av miljölastbilar på den svenska marknaden och hoppas att premien kommer att hjälpa till att minska utsläppen. Företag, kommuner och regioner kommer att kunna använda premien vid köp av tunga lastbilar som drivs med el, gas och bioetanol.

Fossilt bränsle byts ut mot förnybart

Utsläppen av växthusgaser från lätta lastbilar ökade med 4 procent mellan år 2017 och år 2018. Naturvårdsverket meddelade att koldioxidutsläppen för lastbilsfordon då uppgick till 1.5 miljoner ton. Regeringen har beslutat att de vill göra en insats för klimatet och minska utsläppen från lastbilar i Sverige. Detta ska bland annat ske genom att mer konventionella fossila alternativ byts ut mot förnybart bränsle.

Skiftet mellan fossilt och förnybart bränsle

Äldre fordon står för en hög andel av de klimatpåverkande utsläppen av koldioxid i Sverige. Med fler energieffektiva lastbilar på Sveriges vägar vill man försöka uppnå miljömålen och därmed i snabbare takt få ett bättre klimat. Man vill att skiftet mellan fossilt bränsle och förnybart bränsle ska gå snabbare. Målen är högt satta men förhoppningarna är ett renare framtida Sverige.